Văn hóa - Xã hội
Tuyên truyền kế hoạch cải cách TTHC năm 2021
 

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HIỆP HÒA

 Số KH- UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.
Hiệp Hòa, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Cải cách hành chính xã Hiệp Hòa năm 2021

 

Căn cứ công văn số 6459/CV-BNV-CCHC, ngày 07/12/2020 của Bộ nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021.

 Thực hiện kế hoạch số: 4747/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021;

kế hoạch số: 125/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thị xã về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND xã Hiệp Hòa về Cải cách hành chính, ( CCHC) năm 2021. Ủy ban nhân dân xã Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính, ( CCHC) trên địa bàn xã gồm những nội dung sau:

MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

 1Mục đích

- Tăng cường nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC hàng năm đối với CBCC trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về công tác CCHC Nhà nước, cải cách Thủ tục hành chính, (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức. - Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao để huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả CCHC nhà nước trên địa bàn xã.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác CCHC trên các lĩnh vực, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Phát huy sức mạnh tập thể và quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia tích cực vào công tác CCHC tại địa phương góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng địa phương.

 - Tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để người dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương của các tổ chức, cá nhân trong công tác CCHC.

 - Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính mới ban hành.

 2 - Nội dung thông tin,

 tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

 - Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của Chính phủ, của tỉnh, thị xã và kế hoạch CCHC năm 2021 của xã. - Tuyên truyền CCHC gắn với phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH và phát triển kinh tế - xã hội của đại phương.

 - Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của nhân dân.

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính: Công văn số 6459/CV-BNV-CCHC, ngày 07/12/2020 của Bộ nội vụ hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo CCHC định kỳ năm 2021; Kế hoạch số: 4747/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021; Kế hoạch số: 125/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thị xã về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Kinh Môn năm 2021;

 b) Các nội dung kế hoạch CCHC năm 2021, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề sau:

- Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả.

 - Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực tốt nhiệm vụ. - Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế….. - Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, thôn; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

 - Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của địa phương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính. - Những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Qua đó biểu dương những tập thể, cá 3 nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân.

- Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân.

- Việc thực hiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã; Chỉ số CCHC của xã.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

c) Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; Giới thiệu các điển hình tốt về CCHC. d) Tuyên truyền về công tác Dân vận chính quyền của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

 2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh xã, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

 b) Cử cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung CCHC trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

c) Tổ chức các buổi tọa dàm, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với nhân dân.

d) Dưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của UBND, các cuộc học tập Nghị quyết, phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép nội dung vào các cuộc sinh hoạt của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này Ủy ban nhân dân xã đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quán triệt, tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền CCHC đến các tầng lớp nhân dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê.

 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC về UBND thị xã.

 - Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của UBND, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác CCHC với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Lập danh sách cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức CCHC có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền CCHC khi có chiêu sinh

 - Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về CCHC để nhân rộng.

2. Công chức Văn hóa – xã hội

 - Tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 phối hợp với Văn phòng theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch. Đôn đốc các thành viên . Ban biên tập được phụ trách các hạng mục đăng tin bài về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử xã và viết tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tham mưu các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền.

3. Công chức Tư pháp - Hộ tịch Lồng ghép nội dung tuyên truyền CCHC vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thực hiện tham mưu các văn bản, phiếu đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân về công tác thực hiện CCHC tại UBND xã.

4. Đài truyền thanh Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng. Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền CCHC, phân công cán bộ trong ban biên tập am hiểu về CCHC viết các tin, bài về CCHC … đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người dân.

 5. Công chức Tài chính - kế toán. Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí để đảm bảo cho việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã.

 6. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác CCHC, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát thực hiện công tác CCHC, tổ chức các cuộc sinh hoạt đoàn viên, hội viên có lồng ghép tuyên truyền CCHC. Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã, đề nghị các tổ chức chính trị, chính - xã hội, cán bộ, công chức, các thôn phối hợp và tổ chức thực hiện để công tác cải cách hành chính năm 2021 của xã Hiệp Hòa được đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch.

 Nơi nhận:                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- UBND – VP HĐND-UBND thị xã;

- TT. Đảng ủy – TT HĐND xã; Để Báo cáo.

- CT, PCT-UBND, UV UBND xã;

- Các ngành liên quan, công chức; Để PH thực hiện.

- Đài truyền thanh, Trưởng các thôn;

- Lưu: VT,

.


 
Các bài liên quan
Thẩm định cơ quan, đơn vị văn hóa 5 năm liên tục đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (11/01/2021)
Thị xã Kinh Môn nhất toàn đoàn Giải chạy Việt dã tỉnh Hải Dương năm 2020 (22/12/2020)
bai tuyen truyền ngày 22.12.2020 (22/12/2020)
Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương (07/12/2020)
NGƯỜI DÂN ĐƯỢC ĐỐT PHÁO HOA TRONG DỊP LỄ TẾT CƯỚI HỎI SINH NHẬT VỚI ĐIỀU KIỆN GÌ (03/12/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay18 
 Hôm qua2
 Tuần này26 
 Tất cả184319 
IP: 18.207.133.27